Header Bg

Forløbet i en retssag om forældremyndighed, bopæl og samvær

Når Familieretshuset har oversendt sagen til retten, aftaler retten et telefonmøde med jeres advokater.

I telefonmødet aftaler vi, hvordan sagen bedst kan behandles ved retten, og retten giver en frist for, at advokaterne laver et processkrift. Et processkrift er en redegørelse til retten, hvor din advokat fortæller, hvad du ønsker, retten skal bestemme og hvorfor. Vi aftaler også hvornår sagen kan komme for retten. Der er stor forskel på ventetiden for at få sagen for retten. Nogle steder i landet er retten hurtige – andre steder er de langsomme. Retterne er dog i disse sager opmærksomme på, at sagen skal for hurtigst muligt og typisk går der 3 måneder.

Selve retssagen

Den dag, sagen er i retten, kaldes en hovedforhandling. Det er kun dig og den anden forælder, der skal afgive forklaring i retten. Under selve retssagen skal der afgives forklaring i retten.

Nogle gange deltager en børnesagkyndig i retten, men andre kommer ikke ind. Det er et lukket retsmøde. Tidligere svigermødre, nye kærester, gamle ekskærester og velmenende bedsteforældre må derfor vente udenfor.

Din egen advokat stiller dig spørgsmål i retten, og den anden forælders advokat kan stille et par supplerende spørgsmål bagefter. Den anden forælder afgiver også sin forklaring – suppleret med spørgsmål fra din advokat. Det hele foregår typisk i god ro og orden – det handler jo om noget så vigtigt, som jeres børns fremtid. Går den anden advokat over stregen, bryder din advokat ind.

Barnet bliver spurgt ved retssager om ændring af forældremyndigheden

Når forklaringerne er afgivet, tager retten stilling til, om sagen skal belyses yderligere. Er børnene syv år eller ældre, vil retten som udgangspunkt afholde en børnesamtale sammen barnet og en børnepsykolog. Børnepsykologen stiller barnet de relevante spørgsmål og rådgiver dommeren. Samtalen kan foregå lige efter forældrene har afgivet forklaring. Andre gange først en anden dag. Dommeren kan bestemme, at der skal indhentes yderligere udtalelser fra skole, institution, læge eller andre, hvis ikke sagen er godt nok forberedt fra Familieretshuset eller de seneste udtalelser er blevet forældede. Dommeren kan også bestemme, at der skal laves en egentlig børnesagkyndig undersøgelse, hvis Familieretshuset eller børneenheden ikke allerede har lavet en.

Dommen afsiges

Når Familieretten vurderer, at sagen er tilstrækkeligt belyst, optager retten sagen til dom. Dommen afsiges typisk 1 uge eller 14 dage senere.

Du behøver ikke gå i retten igen for at høre dommen – din advokat ringer ind og får resultatet mundtligt, den dag dommen afsiges. Dommen offentliggøres også på domstolsportalen www.minretssag.dk, hvor du kan følge sagen undervejs.

Er du uenig i dommen? Du kan anke dommen om forældremyndighed, bopæl og samvær

Tanken bag appelreglerne i det nye skilsmissesystem er, at familiernes uenighed skal løses i Familieretten, så vidt muligt endeligt. Hvis du ikke er enig i Familierettens afgørelse, kan du anke dommen til Landsretten. Ankefristen er 4 uger i forældremyndigheds- og bopælssager. Hvis du anker inden 14 dage fra dommens afsigelse, gælder Familierettens dom ikke. Hvis du anker efter 14 dage, men inden 4 uger, gælder Familierettens dom, indtil Landsretten har afsagt ny dom. Landsrettens dom kan kun ankes til Højesteret, hvis sagen er principiel – og det er meget, meget sjældent. Tag fat i os – vi har helt styr på det nye skilsmissesystem, ankefrister og regler. Vi kan tage din sag både i Familieretshuset, i Familieretten, ved Landsretten og i Højesteret.

Ikon

Dette website benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter antages det, at du godkender brugen af sådanne cookies.

Læs mere om cookies og hvordan de benyttes her.