Footer Bg

Skal jeg søge fuld forældyndighed?

Hvis du flere gange har stillet dig selv det spørgsmål, er det sikkert fordi, der er ting du oplever vil være lettere, hvis du alene kunne bestemme over jeres børn.

Alle instanser, I kommer i kontakt med i sager om jeres børn, vil som udgangspunktet anbefale og stræbe efter, at I har fælles forældremyndighed, da det er vigtigt for jeres børn, at I begge tager og viser ansvar for de væsentlige beslutninger i børnenes liv og børnene oplever jer som lige vigtige og lige værdige.

Med fælles forældremyndighed skal I være enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres fælles barn. Væsentlige beslutninger er bl.a om barnet skal have pas, skolevalg, medicinsk behandling, deltagelse i farlige fritidsinteresser, religion osv.

Kan I ikke blive enige om de væsentligste forhold, der vedrører barnet, eller oplever du at den anden forælder ikke ønsker at deltage i de væsentligste beslutninger eller ligefrem modarbejder dig eller barnet, da kan det være en mulighed at få den fælles forældremyndighed ophævet ved dom.

Familieretten kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis den vurderer, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Inden du beslutter dig for at søge den fælles forældremyndighed ophævet, skal du stille sig selv spørgsmålet, “Bliver problemet løst eller minimeret, hvis jeg får forældremyndigheden alene”.

Er der eks problemer med samværet, tøjet eller overleveringen, så vil det sjældent hjælpe at få ophævet forældremyndigheden, da barnet forsat skal på samvær, have tøj med og overleveres til bestemt tid og sted om der er fuld eller fælles forældremyndighed.

Kan barnet derimod ikke komme ind på en særlig skole, få udstedt et pas, blive konfirmeret, døbt, deltage i en farlig sportsgren, få medicinsk eller anden nødvendig behandling, da kan det være rigtigst at få ophævet forældremyndigheden for at barnet kan føre sine egne ønsker og behov ud i livet eller få den hjælp der er nødvendig for at barnet kan trives. Andre grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed kan være, at der har været fysisk vold mellem jer forældre, så det nu er umuligt for jer at deltage i møder sammen eller hvis der har været vold mod barnet. Det er vigtigt at understrege, at volden bør kunne dokumenteres ved anmeldelser eller skadestuerapporter eller lignende. Andre grunde til at få ophævet forældremyndigheden kan være, at en forælder har gjort sig skyldig i grov kriminalitet eller fordi forælderen har på grund af psykiske vanskeligheder er uegnet som forælder.

Hvordan foregår processen

Hvis du vil søge om ophævelse af den fulde forældremyndighed skal du udfylde den elektroniske ansøgningsblanket på Familieretshusets hjemmeside, som du finder her: https://familieretshuset.dk/ansoegninger/ansoegninger

Du og den anden forælder vil herefter blive indkaldt til møde i Familieretshuset, hvor sagen og barnets perspektiv vil blive belyst. Der vil blive indhentet relevante oplysninger fra de institutioner, myndigheder mv. der kender barnet godt. Familieretshuset vil tillige indkalde børnene til en samtale, hvis de er fyldt syv år. Er barnet under 7 år, men begyndt i skole, høres det typisk også. Det kan for eksempel være gennem samtaler eller børnesagkyndige undersøgelser. Mindre børn bliver ”hørt” ved at Familieretshuset indhenter en udtalelse fra børnehaven, dagplejeren, vuggestuen eller sundhedsplejersken.

Herefter vil sagen blive oversendt til Familieretten, som træffer afgørelse i sagen. Det er vigtigt, at du er repræsenteret ved advokat, når sagen sendes i Familieretten. Advokaten vil sikre, at alle vigtige oplysninger indhentes og at retten får sagen tilstrækkeligt oplyst ved at tiden i retten anvendes rigtigt og der bliver stillet relevante spørgsmål.

Langt de fleste børn får en god oplevelse ud af at blive hørt. Det vil altid være børnesagkyndige, for eksempel psykologer, der tager sig af samtalen med barnet, og barnets tarv vil være i centrum.

Samtalen foregår ikke i en retssal, men i et lokale, der er noget mere børnevenligt og uden at forældrene er tilstede. Børn kan tit være naturligt nervøse inden en samtale, men heldigvis fortæller de fleste børn efterfølgende, at oplevelsen var okay, og at de er glade for at være blevet hørt.

Hvilke beføjelser har den forælder, der IKKE har del i forældremyndigheden

Orienteringsret

Har du ikke del i forældremyndigheden over dit barn, har du ret til en gang i mellem at blive orienteret om barnets forhold fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse – hvis du anmoder om det. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dem. De må dog ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Alle institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de antager, det kan være til skade for barnet. I særlige tilfælde kan du, der ikke har del i forældremyndigheden, derfor blive nægtet adgang til at blive orienteret eller få udleveret dokumenter om barnet. Det kan være efter anmodning fra den forælder, der har forældremyndigheden eller fra institutioner m.v., der har kontakt med barnet. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om den.

Sociale aktiviteter

Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke længere ret til at blive orienteret om eller deltage i generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om generelle sociale aktiviteter. Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler det med den anden forælder. Det er fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.

Ikon

Dette website benytter cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter antages det, at du godkender brugen af sådanne cookies.

Læs mere om cookies og hvordan de benyttes her.